ПК ”Общинска администрация, обществен ред и сигурност”

Постоянна комисия  „Общинска администрация, обществен ред и сигурност" /ПК "ОбАОбРС"/
(Създадена с 
Решение №6 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряново; Приети промени в поименния състав с Решение №162 от Протокол №16/29.06.2020г)

1. д-р Костадин Йорданов – председател;

2. Стефка Пенкова - секретар;

3. Надя Кукурякова – член;

4. Десислава Симеонова – член;

5. Милен Стоянов - член.Регистър на декларациите по чл.12 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  /към 31.12.2016г/

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ 
/към 31.12.2016г/

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /към 31.12.2017г/

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ  /към 31.12.2017г/

ЗПУКИ е отменен с параграф 3 от ПЗР на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн., ДВ, бр.7 от 19.01.2018г)
 

 


2020-07-03 15:31:13