ЗПКОНПИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО 


РЕГИСТЪР по чл.4 ал.2 от НОРИПДУКИ 
на декларациите по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

подадени пред Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към ОбС – Дряново /създадена с Решение №6 от Протокол №4 от 02.12.2019г на Общински съвет – Дряново; приети промени с Решение №66 от Протокол №8 от 20.02.2020г; Решение №162 от Протокол №16 от 29.06.2020г/

Приложения към регистъра:
- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 10.01.2020г (от №1 до №25 в Регистъра)
- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 30.01.2020г (от №26 до №28 в Регистъра)
- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 19.07.2020г (от №29 до №40 в Регистъра)

- ДЕКЛАРАЦИИ публикувани на 24.12.2020г (от №41 до №47 в Регистъра)

Дата на последната актуализация на регистъра: 28.04.2022г.

Нормативни актове:

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (приети промени с Решение №48/31.01.2020г на ОбС-Дряново)

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново (приети с Решение №522/12.11.2018г на ОбС-Дряново)


Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (ДВ, бр.81/2018г)


Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (посл. пром., ДВ, бр.12/2021, в сила от 12.02.

2021г)

Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр.41/2018г)

-----------------------------------
РЕГИСТЪР НА ПК по ЗПКОНПИ към ОбС-Дряново 2018-2019г