Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/

Постоянна комисии по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/
(Създадена с Решение №6 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряново; Приети промени в числения и поименния състав с Решение №66 от Протокол №8/20.02.2020г; 
Приети промени в поименния състав с Решение №162 от Протокол №16/29.06.2020г)

1. Галин Герганов – председател;
2.
 Ивайло Лисичков – секретар;
3. Преслава Демирева – член;
4. Надя Кукурякова - член;
5. Стефка Пенкова - член.Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Дряново


Декларациите и 
регистър на декларациите по ЗПКОНПИ2020-07-03 15:30:36