ПК ”Устройство на територията, селско, горско, водно стопнаство и екология”

Постоянна комисия „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология” /ПК "УТСГВСЕ"/
(създадена с Решение №6 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряновом 
Приети промени в поименния състав с Решение №162 от Протокол №16/29.06.2020г)

1. Преслава Демирева - председател;

2. Ивайло Лисичков - секретар;

3. Светослав Минчев - член;

4. Стефка Пенкова – член;

5. Иван Събев – член.


2020-07-03 15:32:40