ПК ”Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване”

Постоянна комисия „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” /ПК "ЗСДЖН"/
(създадена с Решение №6 от Протокол №4/02.12.2019г на ОбС-Дряново; 
Приети промени в поименния състав с Решение №162 от Протокол №16/29.06.2020г)

1. д-р Теодора Мъглова-Иванова - председател;

2. Милен Стоянов - секретар;

3. д-р Костадин Йорданов - член;

4. Иван Събев - член;

5. Тодор Георгиев - член.


2020-07-03 15:35:30