Заседание на ПК ОбАОбРС, ПК ОКМДСТ и ПК ЗСДЖН на 25.01.2023г, сряда, 14:30 часа

  

25.01.2023г, сряда, 14:30 часа

Заседателна зала на Община Дряново

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“,

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

и ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.01.2023г, 17:00 часа/

1.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (вх.№07 00-4/09.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ЗСДЖН“; ПК „ФИПКОП“.

2.    Съгласие за подписване на споразумение за партньорство между Община Дряново и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ и подновяване дейността на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Дряново“ (вх.№0700-9/23.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „ЗСДЖН“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Приемане на Общински план за младежта за 2023г (вх.№0700-10/23.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

4.     Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2022 година (вх.№0700-8/19.01.2023г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“.

5.     Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2022г до 31.12.2022г (вх.№4700-2/16.01.2023г)
Докл.: Стефан Косев – директор на ОП „Чисто Дряново“.
Вносител: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

6.     Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2022г – м. декември 2022г (вх.№0800-3/18.01.2023г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Покана за определяне на представител на местната власт на изборна длъжност за член на мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ – проект на Европейската комисия за подобряване комуникацията по въпросите на ЕС чрез изграждане на съюз между европейските структури и структурите на местното самоуправление и чрез обсъждане на важни теми за региона с гражданите (вх.№3500-1/18.01.2023г)
За становище и предложения: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на общината.

 

МАТЕРИАЛИ за заседанието на постоянните комисии на 25.01.2023г

 

Заседание на Общински съвет – Дряново: 30.01.2023г, понеделник, 14:30 часа, Ритуална зала на Община Дряново


2023-01-24 11:23:24